ဗီဒီယိုထဲတွင် အနုတ်သင်ခန်းစာကိုဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g2vdlesson_math_unit4_subtract.mp4