ပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းကို ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g1_math_unit2_add_subtract.mp4