သစ်သီးအပိုင်းများကိုပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းဖြင့်ရေတွက်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/g1_math_unit6_piecesof_fruit.mp4