ဒီဗီဒီယိုကသီချင်းလေးမှတစ်ဆင့် နှစ်တစ်နှစ်၏လများကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: myME

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_vdlesson_monthsof_theyear.mp4