ဆွဲ​ဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်အဖုံးတစ်ခုဖန်တီးပုံ။

Source: Room To Read

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/r2r_art_about_design-1.mp4