ဒီဗီဒီယိုသည် ရေဘူး၃ဗူး သုံး၍ ရေပန်းပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_threebottle_fountain.mp4