ဂဏန်း၁၀၀အတွင်းနှုတ်ခြင်းပုစ္ဆာများကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :