ဂဏန်း၁၀၀အတွင်းပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းနည်းများကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :