ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ force စမ်းသပ်ချက်ကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_stick_transmission.mp4