ပိုက်သာဂိုရပ်သီအိုရမ်အား ဥပမာဖြင့် ရှင်းပြထားသော နမူနာ ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :