ဒီဗီဒီယိုသည် CD ချပ်မှ ပန်ကာပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_cd_fan-1.mp4