ဗီဒီယိုထဲတွင် Grade 6 အဆင့် ကိန်းကဏန်း၏တန်ဖိုးကို ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ပြောင်းနည်းကို ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g6vdlesson_math_unit4_percent.mp4