ဗီဒီယိုထဲတွင်Grade 6 အဆင့် ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကို ကိန်းကဏန်းဖြင့် မြှောက်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g6vdlesson_math_unit4_percent_prob.mp4