ဗီဒီယိုထဲတွင် Grade 7 အဆင့် အက္ခရာကိန်းတန်းများတွက်ချက်နည်းအကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/g7vdlesson_math_unit5_operations.mp4