ဒီဗီဒီယိုကသီချင်းလေးမှတစ်ဆင့် နှစ်တစ်နှစ်၏လများကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :