ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ အလင်းတန်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်ကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_light_experiment.mp4