ဒီဗီဒီယိုသည် စက္ကူကိုအသုံးပြု၍ စတုရန်းပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_irregular_square.mp4