ဒီဗီဒီယိုသည် တြိဂံကိုပုံစံအမျိုးမျိုးခေါက်၍ တြိဂံဂုဏ်သတ္တိများနားလည်နိုင်ရန် ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_fun_triangle.mp4