ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ ဟန်ချက်ညီအရုပ် ပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_easy_balance-2.mp4