ဒီဗီဒီယိုသည် စက်ဝိုင်းပုံကာတော့ပု ပြုလုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/diy_vdlesson_circletocone.mp4