ဒီဗီဒီယိုသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ Boyle’s lawကို စမ်းသပ်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/experiment_vdlesson_boyleslaw.mp4