ပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းကို ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source: ခန်း အကယ်ဒမီ

The video link :