ကဏန်း၂၀အတွင်းပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်းကိုပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :