ဆယ်ကိန်းတန်ဖိုးရှိကဏန်းကိုပေါင်းပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :