သစ်သီးအပိုင်းများကိုပေါင်းခြင်း၊နှုတ်ခြင်းဖြင့်ရေတွက်ပြသည့်နမူနာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link :