အင်တာနက်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းအတွက်အသုံးချနိုင်ပုံများ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်

Source: Telenor and Plan Internation, Myanmar

The video link :