အပေါင်းသင်းကောင်း မိတ်ဆွေကောင်းရွေးချယ်ပေါင်းသင်းရမယ် မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်စားခြင်းကိုရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl3_storytime_learnfrom_mistake.mp4