ဒီဗီဒီယိုသည် Timbuktu အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/story_vdlesson_timbuktu-3.mp4