အရာရာတိုင်းမှာတန်ဖိုးကိုယ်စီရှိကြောင်းကိုပြောပြထားသောဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/02/g3_3rd_mm_story_bamboo_story_update.mp4