ဘယ်အရာမဆိုသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိကြပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2020/11/lvl1_storytime_beautifulthings.mp4