ကလေးတို့လည်း မီးမီးလေးရဲ့ဖိနပ်လေးအတိုင်း အခြေအနေ နဲ့ အချိန်အခါကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေထိုင်ရမည်၊ အားငယ်သူကိုအားပေးကူညီရမည်ဟူ၍ ပညာပေးထားသောပုံပြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။

Source: Third Story Project

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2022/03/g4_3rd_mm_story_mee_mee_lays_sandals.mp4