ဒီဗီဒီယိုသည် ဖင်နိုရဲ့ ဘောလုံးနှစ်သက်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

Source:

The video link : https://mymebox.org/wp-content/uploads/2021/09/story_vdlesson_love_football-3.mp4