Module Seven- Unit 3: School Managers and Governance Bodies

ဤယူနစ်တွင် သင်သည် ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့များ၏ သဘောသဘာဝကို ဆန်းစစ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ပါဝါ၊ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အသင်းဝင်အတွက် အရည်အချင်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကာ ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကျောင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်းများကို အကြံပြုမည်ဖြစ်သည်

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

UNESCO's ILBCA Electronic Library

Publisher Address

Publisher Phone Number