Module Three- Unit 4: Staff Appraisal

သင်ကြားရေး/သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆရာတစ်ဦးအား တတ်နိုင်သမျှ ထိရောက်စွာ ကူညီပေးနိုင်ရန် အကဲဖြတ်ခြင်းအား ဦးတည်ပါသည်။ ဤယူနစ်တွင် အဘယ်ကြောင့် ဝန်ထမ်းအကဲဖြတ်ခြင်းကို မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို လေ့လာပါမည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

UNESCO's ILBCA Electronic Library

Publisher Address

Publisher Phone Number