Module One- Introduction: Self-Development For Educational Managers

ဤသင်ခန်းစာသည် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ဆရာ/ဆရာမများအား ပိုမိုကောင်းမွန်သောမန်နေဂျာများ ဖြစ်လာနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ထားသည်။

View e-books
Other information

Source

Publisher Name

UNESCO's ILBCA Electronic Library

Publisher Address

Publisher Phone Number