လက်တွေ့အသုံးချ အခြေခံစာရင်းကိုင်ပညာ

ဆရာမ ဒေါ်သက်သက်

LCCI Level I & II အတွက်အထောက်အကူပြုစာအုပ်၌ မြန်မာပြန်ဆိုမှုအချိူ့ဆီလျော်စွာဖြည့်စွက်ထားသည်။

View e-books
Other information

Source

မဇ္စျိမစာပေ

Publisher Name

မဇ္စျိမစာပေ

Publisher Address

အမှတ် (၂၃၇)၊ (ပထမထပ်-ဝဲ)၊ ၃၉-လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Publisher Phone Number

ဖုန်း- ၀၁-၃၉၂၈၃၅