Estimation

Mack, Nancy

သင်ခန်းစာ အားလုံးအပီးတွင် ကျောင်းသာများ နံပါတ်စဥ်၊ ကိန်းကဏန်း၊ အရာဝတ္တုအကျယ်အဝန်းနှင် ထုထည်များကို ပြန်လည် ခန့်မှန်းနိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးသော ဂိမ်းကစားနည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။

Other information

Source

Publisher Name

UNESCO's ILBCA Electronic Library

Publisher Address

University of Pittsburgh

Publisher Phone Number