ခဲတံကလေးဆိုလ

မထွမ်းရှိန်ဘောမ်ယုံ

ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းအထူးလိုအပ်သောကလေးများကို တန်းတူဆက်ဆံရန်၊ ကူညီမှုပေးတတ်ရန် ရည်ညွှန်းထားပါသည်။

View e-books
Other information

Source

Third Story Project

Publisher Name

ဒေါ်အိပွင့်ရှီဇံ

Publisher Address

ရွှေပုံနှိပ်တိုက်(မြဲ - ၀၀၆၃၂၆) အမှတ်(၁၅၃/၁၅၅)၊သစ်တောဝင်း (အောက်လမ်း)မောင်လေးဝင်းရပ်ကွက်၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

Publisher Phone Number