လူႀကိဳက္မ်ား ထိပ္တန္းဝထၱဳစာအုပ္ (၁၀၀) - Top 100 Favorites
 ထိပ္တန္း စာအုပ္စာေပ (၁၀၀) - Top 100 Non-Fiction
 စြန္႔စားခန္း - Adventure (30 titles)
 အထၳဳပၸတိၱ - Biographies (24 titles)
 ကေလးပံုျပင္မမ်ား Children's Stories (23 titles)
 ဟာသ - Comedy & Humor (38 titles)
 ျပဇာတ္ ဝထၱဳဇာတ္လမ္း Drama (35 titles)
 စိတ္ကူးယဥ္ - Fantasy (20 titles)
 ရိုးရာပံုျပင္ - Folklore (7 titles)
 သမိုင္းဆိုင္ရာ ဝထၱဳ - Historical Fiction (47 titles)
 သမိုင္းဆုိင္ရာ စာအုပ္စာေပ - Non-Fiction (30 titles)
 သည္းထိတ္ရင္ဖုိ - Horror (18 titles)
 လ်ွဳိ ႔ဝွက္ဆန္းၾကယ္ - Mystery (17 titles)
 အေတြးဒႆန ႏွင့္ ဘာသာေရး - Philosophy & Religion (30 titles)
 ကဗ်ာလကၤာ - Poetry (41 titles)
 ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ - Romance (35 titles)
 သိပၸံဆိုင္ရာ - Science Fiction (27 titles)