ကေလးအလုပ္သမားမ်ား အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ လက္ရွိ ကေလးအလုပ္သမားအေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ကိုမသိရွိရေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ထိုင္း ႏိုင္ငံသားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား ကေလးအလုပ္သမားေပါင္း (၃) သိန္းေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမား အဖြဲ႕ (အိုင္အယ္လ္အို) ကခန္႕မွန္းသည္

ILO website သို႔ဝင္ၾကည္.ရန္

ကေလးအလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈမရွိပါ။

ေလွ်ာက္လဲခ်က္အမွားမ်ား

ကေလးအလုပ္သမားအသံုးျပဳျခင္းအား ဥပေဒအားျဖင့္ တားျမစ္ကန္႕သတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသေလ့ရွိသည္။ ေအာက္ပါေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားသည္ ကေလးလုပ္သမား အသံုးျပဳရန္အတြက္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႕ကို ျပန္လည္ေခ်ပႏိုင္ပါသည္။

အျပည့္အစံုဖတ္ရန္

အဝတ္အထည္ လုပ္ငန္းမွ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား

အဝတ္အထည္ လုပ္ငန္းမွ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား အေၾကာင္း ကိုေအာက္ပါ website တြင္ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Unicef ကေလးအလုပ္သမား ကာကြယ္ေရး

UNICEF’s support has resulted in the development of a child protection case management curriculum, and the training of 78 DSW case managers who have been deployed in 27 townships nationwide.

အျပည့္အစံုဖတ္ရန္