ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး ဘာသာရပ္မ်ား

ဂီတ သီအိုရီ

OLPC သင္ခန္းစာမ်ား

Khan အကယ္ဒမီ

GCF အခမဲ့သင္ခန္းစာမ်ား

Edison စက္ရုပ္ နည္းပညာ