ေသဆုံးသူမ်ားႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္မိနစ္ ၿငိမ္သက္

ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ Y-8
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို
တင္သြင္းခဲ့ကာ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ႏွစ္မိနစ္ ၿငိမ္သက္ေသာ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
တင္သြင္းသူမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေက်ာ္စိုးလင္းျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံသူမွာ စစ္ကို္င္းတိုင္းေဒသႀကီး မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္မွ
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ USDP ပါတီဝင္ ဦးေမာင္ျမင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက …
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *